Tietosuojaseloste & henkilötietojen käsittely

Young Cancer Finland: Jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjä

Young Cancer Finland ry

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Ville Havukainen / ville.havukainen@youngcancer.fi

Käsiteltävät henkilötiedot

Young Cancer Finland ry käsittelee sekä jäsentensä että vapaaehtoistensa eli rekisteröityjen henkilötietoja. Yhdistys käsittelee niin nykyisten kuin entistenkin jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietoja.  

Young Cancer Finland käsittelee seuraavia henkilötietoja

 • Jäsenten perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja sukupuoli
 • Jäsenten yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite
 • Jäsenyystiedot, kuten jäsenyys- ja jäsenmaksutiedot sekä niiden muutokset
 • Vapaaehtoisten perustiedot, kuten nimi, syntymäaika ja sukupuoli
 • Vapaaehtoisten yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite
 • Vapaaehtoistoiminnan tiedot, kuten vapaaehtoistoiminnan muodot ja muutokset  

Young Cancer Finland kerää jäseniä koskevat henkilötiedot pääsääntöisesti jäseniltä itseltään jäsenyyden alkaessa ja sen aikana. Yhdistys kerää vapaaehtoisia koskevat henkilötiedot pääsääntöisesti vapaaehtoisilta itseltään vapaaehtoistoiminnan alkaessa ja sen aikana.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenten henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen lakiin perustuva velvollisuus ylläpitää jäsenluetteloa sekä yhdistyksen oikeutettu etu huolehtia esimerkiksi jäsenpalveluista ja -viestinnästä. Jäsenten henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat esimerkiksi

 • Jäsenyydenhallinta
 • Jäsenpalvelujen tuottaminen
 • Viestintä ja markkinointi
 • Tapahtumien tuottaminen
 • Yhdistystoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen oikeutettu etu. Vapaaehtoisten henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat esimerkiksi

 • Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen
 • Vapaaehtoistehtävien hallinta
 • Viestintä ja markkinointi
 • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Young Cancer Finland ei käsittele jäsenten eikä vapaaehtoisten henkilötietoja automaattisen päätöksenteon keinoin.

Henkilötietojen luovutus

Young Cancer Finland ei pääsääntöisesti luovuta jäsentensä tai vapaaehtoistensa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelysopimusten perusteella muun muassa yhdistyksen palvelukumppaneille esimerkiksi jäsenpalvelujen tai tapahtumien tuottamiseksi. Young Cancer Finland ei luovuta henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

Jäsenten ja vapaaehtoisten henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Young Cancer Finland anonymisoi ja poistaa sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei ole enää tarpeellista kolmen kuukauden kuluessa jäsenyyden ja/tai vapaaehtoistehtävän päättymisestä. Jos jotakin henkilötietoa on säilytettävä lain tai muun perustellun syyn vuoksi jäsenyyden ja/tai vapaaehtoistehtävän päättymisen jälkeen, henkilötiedot poistetaan, kun käsittelylle ei ole enää tarvetta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevat henkilötiedot tai pyytää niiden oikaisemista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa sitä. Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Se ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suostumukseen perustuneen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

Young Cancer Finland oikaisee virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröity epäilee, ettei hänen henkilötietojaan käsitellä lainmukaisesti, hänellä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojaviranomaiselle.  

Henkilötietoja koskevat pyynnöt on tehtävä yhdistykselle kirjallisesti.

Henkilötietojen suojauksen perusteet

Young Cancer Finland käsittelee jäsentensä ja vapaaehtoistensa henkilötietoja digitaalisesti ja varmistaa aina henkilötietojen käsittelyn laillisuuden ja luotettavuuden. Yhdistys noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa. 

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Young Cancer Finland päivittää tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Versiohistoria

VersioPäivämääräMuutos
1.025.2.2020Tietosuojaseloste on laadittu.